Thông tin chuyến bay
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
30/06/2018
VDPC6C
BL 807
17:35
19:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
29/06/2018
DIRHKA
BL 518
18:45
20:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
29/06/2018
66022676
VJ632
20:15
21:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
28/06/2018
MJF28N
BL 572
06:20
07:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
27/06/2018
65732904
VJ645
08:30
09:45
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
27/06/2018
KYEMSZ
VN 321
10:30
13:40
Kansai (Osaka)
Thành Phố Hồ Chí Minh
25/06/2018
WNBNVR
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
25/06/2018
MSVWWH
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
25/06/2018
GJSJLU
VN 216
07:00
09:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
25/06/2018
ZHJCNJ
BL 592
18:15
19:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
24/06/2018
PYY26L
BL 782
06:40
08:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
23/06/2018
SYKYEA
VN1266
18:00
19:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Vinh
21/06/2018
MIQ3FQ
BL 510
05:20
07:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
21/06/2018
ABBKCQ
VN 231
11:00
13:00
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/06/2018
64987575
VJ174
22:40
00:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
21/06/2018
65718849
VJ315
23:50
01:10
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/06/2018
KYEMSZ
VN 320
00:15
07:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Kansai (Osaka)
20/06/2018
65917164
VJ318
07:00
08:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
20/06/2018
65676956
VJ627
09:30
10:45
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/06/2018
65122848
VJ631
09:45
11:00
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/06/2018
PFMT2J
BL 518
18:45
20:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
20/06/2018
MWPSCZ
1 VN 277
19:30
21:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/06/2018
WWWOWC
VN 277
19:30
21:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/06/2018
VZTFRO
VN 266
18:00
20:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
19/06/2018
OQRGAD
VN 266
18:00
20:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
18/06/2018
65718849
VJ318
05:35
06:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
18/06/2018
65363870
VJ317
07:40
09:00
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
18/06/2018
65344980
VJ317
07:40
09:00
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
18/06/2018
GGVMHG
BL 590
14:10
15:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Lạt
18/06/2018
65842299
VJ277
17:05
19:05
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
17/06/2018
65790054
VJ 139
10:05
12:10
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
16/06/2018
65735152
VJ176
05:30
07:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
15/06/2018
MXFQJV
VN 212
06:30
08:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
15/06/2018
OQRGAD
VN 217
07:00
09:10
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/06/2018
VZTFRO
VN 217
07:00
09:10
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/06/2018
FOQOFL
VN 224
08:05
10:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
15/06/2018
RI268D
BL 262
09:20
10:25
Phú Quốc
Thành Phố Hồ Chí Minh
14/06/2018
65651308
VJ276
10:50
12:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
14/06/2018
XMHP5U
BL 571
11:55
13:20
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
14/06/2018
65377672
VJ699
22:55
23:55
Nha Trang
Thành Phố Hồ Chí Minh
13/06/2018
65155825
VJ124
06:15
08:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
13/06/2018
HMHFPE
BL 590
14:10
15:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
12/06/2018
QGZ1TM
BL 574
09:55
11:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
12/06/2018
ZGCKTM
BL 807
17:25
19:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
12/06/2018
JVTWGE
VN 277
19:30
21:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
12/06/2018
65559052
VJ211
19:50
21:35
Vinh
Thành Phố Hồ Chí Minh
11/06/2018
65437239
VJ212
06:15
08:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Vinh
11/06/2018
RI268D
BL 263
07:40
08:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Phú Quốc
10/06/2018
QN8KSE
BL 371
04:55
06:00
Nha Trang
Thành Phố Hồ Chí Minh
09/06/2018
ZDGU9S
BL 486
06:20
08:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
09/06/2018
ALZMQE
VN 226
09:00
11:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
09/06/2018
JDBTWR
1 VN 238T
13:00
15:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
09/06/2018
QN8KSE
BL 369
13:05
14:10
Nha Trang
Thành Phố Hồ Chí Minh
09/06/2018
FYPKJY
BL 591
16:15
17:40
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
09/06/2018
64964214
VJ705
16:45
18:15
Đà Nẵng
Cần Thơ
09/06/2018
64019078
VJ705
16:45
18:15
Đà Nẵng
Cần Thơ
09/06/2018
64997411
VJ705
16:45
18:15
Đà Nẵng
Cần Thơ
09/06/2018
64837957
VJ705
16:45
18:15
Đà Nẵng
Cần Thơ
09/06/2018
64957879
VJ705
16:45
18:15
Đà Nẵng
Cần Thơ
09/06/2018
BMHBXE
BL 801
23:55
02:05
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
08/06/2018
64562498
VJ814
17:55
19:00
Singapore
Thành Phố Hồ Chí Minh
08/06/2018
63640684
VJ287
23:55
01:55
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
07/06/2018
ULQZYK
BL 582
06:40
08:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
07/06/2018
ULNG5H
BL 582
06:40
08:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
07/06/2018
FKVTYK
BL 582
06:40
08:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
07/06/2018
ZI323T
BL 582
06:40
08:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
07/06/2018
FYPKJY
BL 582
06:40
08:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
07/06/2018
ZLVN2H
BL 229
13:15
14:35
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
07/06/2018
QN8KSE
BL 364
15:00
16:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Nha Trang
07/06/2018
QN8KSE
BL 364
15:00
16:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Nha Trang
07/06/2018
CAAMXV
VN 253
16:00
18:15
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
07/06/2018
YFSQ5Z
BL 799
16:40
18:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
07/06/2018
65276523
VJ375
16:45
18:00
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
07/06/2018
65285758
VJ629
23:45
01:00
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
06/06/2018
65206804
VJ629
23:45
01:00
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
05/06/2018
64134490
VJ621
05:50
07:05
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
05/06/2018
RI5Y8D
BL 580
06:00
07:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
05/06/2018
EIJTSQ
BL 571
11:55
13:20
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
05/06/2018
HBBQGI
BL 805
15:15
17:20
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
04/06/2018
64931638
VJ161
12:05
14:10
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
04/06/2018
65133710
VJ310
16:10
17:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
04/06/2018
64618933
VJ375
16:45
18:00
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
04/06/2018
CAAMXV
VN 266
18:00
20:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
04/06/2018
65048596
VJ605
23:55
00:55
Nha Trang
Thành Phố Hồ Chí Minh
03/06/2018
PCSYRV
BL486
06:20
08:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
03/06/2018
64728714
VJ627
09:30
10:50
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
03/06/2018
HYVZLA
VN7268
19:30
21:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
03/06/2018
64728714
VJ639
22:05
23:20
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
03/06/2018
65067692
VJ316
22:10
23:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
02/06/2018
64707545
VJ281
13:10
15:10
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/06/2018
64766604
VJ307
17:40
19:00
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/06/2018
YCJRNI
BL 272
20:55
22:00
Phú Quốc
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/06/2018
ABSN9S
BL 816
22:55
01:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
01/06/2018
64764252
VJ636
17:00
18:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
01/06/2018
HYVZLA
VN 277
19:30
21:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
01/06/2018
64619022
VJ644
21:45
23:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
24/06/2018
PYY26L
BL 782
06:40
08:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
23/06/2018
SYKYEA
VN1266
18:00
19:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Vinh
21/06/2018
MIQ3FQ
BL 510
05:20
07:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
21/06/2018
ABBKCQ
VN 231
11:00
13:00
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/06/2018
64987575
VJ174
22:40
00:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
21/06/2018
65718849
VJ315
23:50
01:10
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/06/2018
KYEMSZ
VN 320
00:15
07:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Kansai (Osaka)
20/06/2018
65917164
VJ318
07:00
08:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
20/06/2018
65676956
VJ627
09:30
10:45
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/06/2018
65122848
VJ631
09:45
11:00
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/06/2018
PFMT2J
BL 518
18:45
20:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
20/06/2018
MWPSCZ
1 VN 277
19:30
21:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/06/2018
WWWOWC
VN 277
19:30
21:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/06/2018
VZTFRO
VN 266
18:00
20:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
19/06/2018
OQRGAD
VN 266
18:00
20:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
18/06/2018
65718849
VJ318
05:35
06:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
18/06/2018
65363870
VJ317
07:40
09:00
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
18/06/2018
65344980
VJ317
07:40
09:00
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
18/06/2018
GGVMHG
BL 590
14:10
15:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Lạt
18/06/2018
65842299
VJ277
17:05
19:05
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
21/06/2018
MIQ3FQ
BL 510
05:20
07:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
21/06/2018
ABBKCQ
VN 231
11:00
13:00
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/06/2018
64987575
VJ174
22:40
00:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
21/06/2018
65718849
VJ315
23:50
01:10
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh