DK-Smart :: Đẳng Cấp Nhà Thông Minh, An Tâm Vui Sống
Thông tin chuyến bay
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
30/04/2019
82586333
VJ173
22:40
00:50
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
29/04/2019
81593491
VJ283
13:45
15:40
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
29/04/2019
80734814
VJ314
16:00
17:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
28/04/2019
MJVBVD
BL 443
12:15
13:25
Pleiku
Thành Phố Hồ Chí Minh
28/04/2019
NWHBPE
BL 443
12:15
13:25
Pleiku
Thành Phố Hồ Chí Minh
28/04/2019
81264975
VJ308
16:20
17:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
28/04/2019
MGTSFV
VN 284
21:00
23:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
27/04/2019
ORGFPI
VN 113
09:00
10:20
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
26/04/2019
81519637
VJ278
11:10
13:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
25/04/2019
82591018
VJ127
07:50
10:00
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/04/2019
KP5LKB
BL 742
06:45
08:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
24/04/2019
82269182
VJ301
08:50
10:15
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/04/2019
REY9HF
BL 468
10:00
11:10
Đà Lạt
Huế
24/04/2019
82363301
VJ145
13:35
15:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/04/2019
KYFQOG
VN 252
15:30
17:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
24/04/2019
81882534
VJ625
16:00
17:20
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/04/2019
82269182
VJ311
18:20
00:00
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/04/2019
SARWQX
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
RWMXRC
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
YOSRQR
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
DXIUAQ
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
ARQNMD
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
NHXOOP
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
SARWQX
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
SACERW
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
ZWNBDL
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
82500573
VJ138
10:50
15:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
23/04/2019
EJIMKQ
BL 681
16:30
17:55
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
CROVIM
VN1375
18:20
19:50
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
ZXVMUT
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
RZHWQY
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
SKFCUP
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
RWMXRC
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
YOSRQR
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
DXIUAQ
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
ATHIHA
VN1379
20:15
21:40
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
ARQNMD
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
UGHPUH
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/04/2019
82188354
VJ242
06:05
08:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
22/04/2019
81882534
VJ638
13:00
14:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
22/04/2019
82456405
VJ279
17:10
19:10
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/04/2019
SKFCUP
VN1378
18:10
19:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/04/2019
UGHPUH
VN1378
18:10
19:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/04/2019
ATHIHA
VN1378
18:10
19:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/04/2019
RZHWQY
VN1378
18:10
19:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/04/2019
ZXVMUT
VN1378
18:10
19:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/04/2019
80215829
VJ312
18:35
20:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/04/2019
80216060
VJ312
18:35
20:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/04/2019
81339107
VJ215
21:45
23:35
Vinh
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/04/2019
81733190
VJ323
10:10
11:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Phú Quốc
21/04/2019
81841137
VJ387
11:45
12:50
Quy Nhơn
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/04/2019
82320525
VJ656
14:10
15:30
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
21/04/2019
82269182
VJ308
16:20
17:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
21/04/2019
81339107
VJ216
19:25
21:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Vinh
21/04/2019
DYUE7L
BL 595
21:35
23:30
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
21/04/2019
HF65HP
BL 595
21:35
23:30
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
20/04/2019
81841137
VJ384
06:55
08:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
20/04/2019
GAOFGN
VN 253
16:00
18:15
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
19/04/2019
82029385
VJ282
12:00
14:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
18/04/2019
82110662
VJ360
05:45
06:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Lạt
18/04/2019
82036439
VJ275
11:30
13:30
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
18/04/2019
82211343
VJ196
16:00
18:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
18/04/2019
GYCVLE
VN1193
19:55
22:00
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
17/04/2019
GD9NKV
BL 580
05:20
07:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
16/04/2019
ONTTBE
VN1187
13:10
15:10
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
15/04/2019
81577884
VJ307
10:30
11:55
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
14/04/2019
81726396
VJ120
05:30
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
14/04/2019
81726396
VJ120
05:30
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
14/04/2019
BHCYPU
VN1180
06:00
08:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
14/04/2019
81899790
BL 674
20:55
22:20
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
14/04/2019
81999641
VJ173
22:40
00:50
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
14/04/2019
QWJVME
BL 797
23:15
01:20
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
13/04/2019
81577884
VJ306
13:55
15:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
13/04/2019
II2GHG
BL 674
14:30
15:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
13/04/2019
QWJVME
BL 790
22:45
00:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
12/04/2019
YDRFYY
BL 442
10:30
11:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Pleiku
11/04/2019
81789937
VJ188
09:35
11:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
11/04/2019
81645048
VJ170
21:10
23:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
10/04/2019
79980936
VJ153
08:50
11:00
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
10/04/2019
FGAZGC
VN1714
18:30
19:20
Vinh
Hà Nội
09/04/2019
DCJBQI
BL 305
06:40
07:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Phú Quốc
09/04/2019
DCJBQI
BL 324
19:50
20:55
Phú Quốc
Thành Phố Hồ Chí Minh
08/04/2019
80969770
VJ270
05:50
07:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
08/04/2019
78689131
VJ633
06:10
07:35
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
08/04/2019
81415292
VJ279
15:30
17:25
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
08/04/2019
81250041
VJ170
21:10
23:15
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
07/04/2019
80969770
VJ270
05:50
07:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
06/04/2019
81332978
VJ890
11:05
14:55
Thành Phố Hồ Chí Minh
Cao Hùng
06/04/2019
78698945
VJ280
16:45
18:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
05/04/2019
YEVNQF
BL 343
09:40
10:30
Đà Lạt
Thành Phố Hồ Chí Minh
05/04/2019
81250041
VJ127
10:15
12:25
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
04/04/2019
78372531
VJ211
11:30
13:15
Vinh
Thành Phố Hồ Chí Minh
04/04/2019
81346961
VJ149
14:25
16:35
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
04/04/2019
RTJSGZ
VN 139
19:00
20:25
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
04/04/2019
81309789
VJ379
19:15
20:35
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
03/04/2019
81195437
VJ370
05:45
07:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Chu Lai
03/04/2019
77659115
VJ638
13:00
14:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
03/04/2019
UBOKGQ
VN 239
14:00
16:05
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
03/04/2019
81198113
VJ261
17:55
19:35
Đồng Hới
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/04/2019
80407874
VJ277
12:45
14:40
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/04/2019
SYBBFC
VN 243
14:30
16:40
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/04/2019
ETUAAL
VN 243
14:30
16:40
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/04/2019
80144572
VJ279
15:45
17:45
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/04/2019
81114159
VJ311
18:20
19:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/04/2019
80867425
VJ311
18:20
19:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/04/2019
81060877
VJ379
19:15
20:55
Chu Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh
02/04/2019
81208651
VJ173
22:40
00:50
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
01/04/2019
80867425
VJ302
05:55
07:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
01/04/2019
YEVNQF
BL 342
07:00
07:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Lạt
01/04/2019
TYDSDI
VN 125
13:20
14:50
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
28/04/2019
NWHBPE
BL 443
12:15
13:25
Pleiku
Thành Phố Hồ Chí Minh
28/04/2019
MJVBVD
BL 443
12:15
13:25
Pleiku
Thành Phố Hồ Chí Minh
28/04/2019
81264975
VJ308
16:20
17:45
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
28/04/2019
MGTSFV
VN 284
21:00
23:05
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
27/04/2019
ORGFPI
VN 113
09:00
10:20
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
26/04/2019
81519637
VJ278
11:10
13:10
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng
25/04/2019
82591018
VJ127
07:50
10:00
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/04/2019
KP5LKB
BL 742
06:45
08:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
24/04/2019
82269182
VJ301
08:50
10:15
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/04/2019
REY9HF
BL 468
10:00
11:10
Đà Lạt
Huế
24/04/2019
82363301
VJ145
13:35
15:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/04/2019
KYFQOG
VN 252
15:30
17:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
24/04/2019
81882534
VJ625
16:00
17:20
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/04/2019
82269182
VJ311
18:20
00:00
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/04/2019
SARWQX
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
NHXOOP
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
SARWQX
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
SACERW
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
ARQNMD
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
YOSRQR
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
ZWNBDL
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
DXIUAQ
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
RWMXRC
VN1370
06:15
07:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
23/04/2019
82500573
VJ138
10:50
15:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
23/04/2019
EJIMKQ
BL 681
16:30
17:55
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
CROVIM
VN1375
18:20
19:50
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
YOSRQR
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
ATHIHA
VN1379
20:15
21:40
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
ARQNMD
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
DXIUAQ
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
RWMXRC
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
RZHWQY
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
SKFCUP
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
UGHPUH
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
23/04/2019
ZXVMUT
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/04/2019
82188354
VJ242
06:05
08:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
22/04/2019
81882534
VJ638
13:00
14:20
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
22/04/2019
82456405
VJ279
17:10
19:10
Hải Phòng
Thành Phố Hồ Chí Minh
22/04/2019
RZHWQY
VN1378
18:10
19:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/04/2019
SKFCUP
VN1378
18:10
19:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/04/2019
UGHPUH
VN1378
18:10
19:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/04/2019
ZXVMUT
VN1378
18:10
19:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/04/2019
ATHIHA
VN1378
18:10
19:35
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/04/2019
80216060
VJ312
18:35
20:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/04/2019
80215829
VJ312
18:35
20:00
Thành Phố Hồ Chí Minh
Huế
22/04/2019
81339107
VJ215
21:45
23:35
Vinh
Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đi
Tên hãng bay
Mã đặt chỗ
Mã chuyến bay
Giờ bay
Giờ đến
Nơi khởi hành
Nơi đến
24/04/2019
KP5LKB
BL 742
06:45
08:50
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
24/04/2019
82269182
VJ301
08:50
10:15
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/04/2019
REY9HF
BL 468
10:00
11:10
Đà Lạt
Huế
24/04/2019
82363301
VJ145
13:35
15:45
Hà Nội
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/04/2019
KYFQOG
VN 252
15:30
17:40
Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
24/04/2019
81882534
VJ625
16:00
17:20
Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/04/2019
82269182
VJ311
18:20
00:00
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh
24/04/2019
SARWQX
VN1379
20:15
21:45
Huế
Thành Phố Hồ Chí Minh